Categorii
TEMA

REGULAMENT PENTRU ORGANIZAREA CONCURSURILOR CU PREMII

Art. 1 Organizatorul

1.1 Concursurile (Concursul)  sunt organizate de către PLURI CONSULTING GRUP SRL in cadrul proiectului T.E.M.A. Practica”- Trecerea de la Educatie la Munca si Angajare prin Practica, in conformitate cu  cererea de finantare aprobata prin contractul  POCU/633/6/14/132966.

1.2 Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3 Prin participarea la acest Concurs, se prezumă luarea la cunoștință a Regulamentului și acordul Participantului (elevii din grupul tinta al proiectului) de a participa la acest Concurs în condițiile prevăzute de Regulament.

1.4Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

ART. 2 Obiective

2.1 Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea unui sistem integrat de dobandire a competentelor si abilitatilor profesionale practice pentru 200 de elevi din judetul Neamt ce provin din învățământul secundar și terțiar non-universitar (ISCED 3 – nivel de calificare 3-4 si ISCED 4 – nivel de calificare 5), prin participarea acestora la programe eficiente de invatare la  locul de munca, facilitarea şi dinamizarea tranziţiei de la şcoală la cariera profesionala, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

2.2 Obiectiv specific O5. Cresterea gradului de pregatire practica pentru 200 elevi ai invatamantului secundar și terțiar non-universitar din jud. Neamt prin implementarea de masuri de inovare sociala precum dezvoltarea de parteneriate sustenabile si programe de invatare personalizate de tipul stagii de practica, inclusiv organizarea de concursuri/competitii profesionale care sa contribuie la sustinerea dobandirii de experienta specifica dezvoltarii profesionale.

Art 3. Scop

3.1 In cadrul proiectului se vor acorda premii pentru elevii care au avut performanţe deosebite obţinute atat pe parcursul stagiului de practica cat si la sfarsitul acestuia urmărindu-se creşterea motivaţiei pentru îmbunătăţirea performanţei profesionale personale prin participarea pe întreaga durată a stagiilor de pregătire practică și finalizarea cu succes a acestora.

3.2 Concursul face parte din activitatea 6.4 Organizarea de concursuri/competitii profesionale (pt fiecare specializare si nivel de pregatire in parte si acordarea a 40 premii).

Art 4. Participanti

4.1 Toti elevii participanti la stagiile de practica se pot inscrie la competitile profesionale in vederea castigarii concursurilor care sa certifice implicarea si dezvoltarea profesionala activa a elevilor inclusiv pentru stimuarea integrarii socio- profesionale dupa finalizarea studiilor.

4.2 Castigatorii competitiilor profesionale vor demonstra abilitati si competente care demonstreaza pregatirea pentru ocuparea unui loc de munca pe piata muncii, respectiv certifica pregatirea pentru tranzitia de la scoala la viata activa. 

Din totalul elevilor participanti la stagiile de practica se vor selecta beneficiarii premiilor proportional cu numarul participantilor inscrisi la specializarea respectiva, astfel incat se vor acorda in total 40 premii

4.3 În cadrul concursurilor, se vor acorda in total 40 premii in bani, cate 1500 lei pentru fiecare elev desemnat castigator, rezultand un total de 60000 lei alocati premierii elevilor. Acordarea premiilor se va desfășura cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi a practicilor europene cu privire la egalitatea de şanse şi tratament egal. Nu se va face nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă.

Art 5. Condițiile de participare la concursuri

5.1  Elevul este eligibil conform metodologiei de selecție a grupului țintă, a fost înscris în grupul țintă și îndeplinește aceleași condiții și la momentul înscrierii în competiție;

5.2. Elevul a participat la stagiul de practică în cadrul proiectului T.E.M.A. Practica”- Trecerea de la Educatie la Munca si Angajare prin Practica;

5.3  Elevul a depus Cerere de inscriere la concurs.

5.4. Elevul are Dosarul de practica complet.  Dosarele de practica se vor analiza de catre fiecare membru al comisiei de concurs si vor fi validate de catre Manager Proiect care este Presedintele comisiei de concurs.

Art 6. Organizarea concursurilor

6.1 Concursurile se vor desfasura pe tipul de specializare al elevilor din grupul tinta, dupa cum urmeaza:

NR . CRT.SECȚIUNEA        DISCIPLINA DE CONCURS
1Tehnician operator tehnica de calculStagiu de pregătire practică – rețele locale de calculatoare
2Tehnician ecolog si protectia calitatii mediuluiStagiu de pregătire practică – Monitorizarea calității aerului – Analiza biologică și microbiologică a resurselor naturale
3Tehnician in turism Tehnician agromontanStagiu de pregătire practică privind produsele turistice si produsele agroturistice
4Tehnician mecanic pentru intertinere si reparatiiStagiu de practică – mentenanţa maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor
5Tehnician analize produse alimentareAsigurarea calitatii produselor alimentare, Determinarea falsificarilor produselor alimentare prin analize de laborator
6Tehnician in activitati economice Tehnician in adminstratieStagiu de pregătire practică în domeniul financiar –contabil/Stagiu de pregătire practică privind activitățile de birou
7Electrician exploatare joasa tensiuneStagiu de pregătire practică privind punerea in functiune, exploatarea,  intretinerea si repararea aparatelor si masinilor electrice din instalatiile electrice de joasa tensiune
8Mecanic autoStagiu de pregătire practică privind executarea de operaţii, cu grad redus de complexitate, de întreţinere, reparare şi verificare a stării de funcţionare a autovehiculelor.
9Asistent medical generalist Asistent de farmaciePlan de ingrijire medicala pacient

6.2 Comisiile de concurs se vor forma pentru fiecare specializare/nivel de clasa si va fi formata din urmatorii  membri:  Expert tehnic practica 1 sau Expert tehnic practica 2 si Tutorele de practica.

6.3 Comisiile de concurs evaluează și apreciază procesul și produsul probelor practice și teoretice, evaluează corectitudinea și succesiunea etapelor realizării lucrărilor, respectarea tehnologiei si competentele dobandite in cadrul stagiilor de practica.

6.4 Comisiile de concurs se vor asigura ca sunt indeplinite toate condiţile de lucru pentru participanţii la concurs.

6.5 Perioadele și locurile de desfăşurare ale concursurilor se stabilesc de către comisiile de concurs si vor fi aduse la cunostinta tuturor elevilor din grupul tinta.

6.6 Probele de evaluare sustinute de elevi in cadrul concursurilor sunt probe individuale si constau in:

 • evaluarea modului de implicare al elevului si de realizare a sarcinilor pe toata durata de pregatire a practicii;
 • proba scrisa, sub forma unui test grila (adaptat fiecarei specializari) si
 • sustinerea unei probe practice ce va consta in exemplificarea procedurilor invatate in cadrul stagiilor de practica (proiect, bilet sau produs realizat).

Maistrul de practica (cadrul didactic coordonator) va indruma si supraveghea elevii in realizarea materialelor necesare probei practice pe durata de desfasurare a stagiului.

6.7 Evaluarea modului de implicare al elevului si de realizare a sarcinilor pe toata durata de pregatire a practicii reiese din Anexa 5 la Metodologia de organizare a activitatii practice respectiv – Fisa de evaluare a activitatii practice.

Aici sunt evaluate :

 • Munca in echipa – 5 puncte
 • Capacitatea de invatare– 5 puncte
 • Capacitatea muncii depuse -5 puncte

Punctaj maxim ce poate fi obtinut 15 puncte.

Punctajele obtinute de fiecare elev la aceasta proba sunt consemnate in BORDEROU CONCURS- FISA DE EVALUARE A ACTIVITATII PRACTICE.

 6.8 Probele teoretice se vor desfășura astfel:

–  membrii comisiei de concurs explică candidaților regulile și procedura ce urmează a fi respectate în timpul realizării testului scris;

– membrii comisiei de concurs supraveghează procesul de realizare a probei teoretice;

– la finalizarea probei teoretice, membrii comisiei de concurs colectează testele, evaluează răspunsurile și apreciază testul realizat, iar rezultatele se consemnează în BORDEROU –FISA DE EVALUARE A PROBEI TEORETICE CONCURS;

– proba teoretica va fi formata din 10 intrebari grila, fiecare fiind punctata cu 3 puncte maxim.

Punctaj maxim ce poate fi obtinut 30 puncte.

6.9 Probele teoretice si practice se vor desfășura în salile/atelierele/laboratoarele institutiei de invatamant din care provine elevul sau la agentul economic unde a efectuat practica.

6.10 Comisiile de concurs se asigura ca sunt pregatite încăperile/atelierele pentru realizarea probei teoretice și practice.

6.11 Proba practică se va desfășura astfel:
a) in cazul in care proba practica este un proiect (in functie de fiecare specializare in parte) acesta se va prezenta in fata comisiei, intr-un termen de cca 15-30 minute;

b) in cazul in care proba practica este un produs/bilet, aceasta va consta din două etape:

 • executarea lucrărilor practice în timpul stabilit de comisie și,
 • după expirarea timpului stabilit pentru executarea lucrării, fiecare candidat își prezintă și  motivează lucrarea în fața comisiei.

c) la finalizarea probei practice, membrii comisiei de concurs apreciază proiectul/ lucrarea realizata, iar rezultatele se consemnează în FISA DE EVALUARE A PROBEI PRACTICE DE CONCURS pentru care se acorda un punctaj maxim de 55 puncte;

d) criteriile de evaluare vor viza numai competențe prevăzute de standardul de pregătire profesională al calificării respective.

6.12 Fișa de evaluare a probei practice de concurs va contine urmatoarele criterii:

 • respectarea etapelor de realizare a temei: 10 puncte;
 • aplicarea cunostintelor dobandite la stagiul de practica pentru rezolvarea temei: 35 puncte;
 • capacitatea de comunicare: 5 puncte;
 • coerența și logica argumentării : 5 puncte;

Punctaj maxim: 55 puncte.

Rezultatele elevilor se consemnează în BORDEROU –FISA DE EVALUARE A PROBEI PRACTICE CONCURS

Art 7. Premierea participanţilor la concurs

7.1 Numărul și distribuția premiilor s-a realizat pentru fiecare specializare/calificare profesională, proportional cu numărul elevilor inscrisi in grupul țintă, după cum urmează:

Nr crtSpecializare  AN SCOLAR 2020-2021AN SCOLAR 2021-2022
Elevi inscrisi in GTNr de premii acordateElevi inscrisi in GTNr de premii acordate 
1Tehnician operator tehnica de calcul61
2Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului92
3Tehnician in turism Tehnician agromontan174
4Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii81
5Tehnician analize produse alimentare71
6Tehnician in activitati economice Tehnician in adminstratie153
7Electrician exploatare joasa tensiune102
8Mecanic auto102
9Asistent medical generalist si Asistent medical de farmacie255
TOTAL107219319

 Nota: fiecare premiu consta in acordarea sumei de 1500 lei

7.2 Acordarea premiilor se va desfășura cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi a practicilor europene cu privire la egalitatea de şanse şi tratament egal. Nu se va face nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă.

7.3 Evaluarea concursurilor se va face cu respectarea baremului de corectare si notare, rezultatele probelor fiind apreciate prin punctaje de la 0 la 100, conform baremului:

Probe concursPunctaj
MaximAcordat
Modul de implicare al elevului si de realizare a sarcinilor pe toata durata de pregatire a practicii15 
Rezultatul obtinut la proba teoretica30 
Rezultatul obtinut la proba practica55 
Total100 

7.4 Membrii comisiilor de concurs vor completa grila de evaluare pentru fiecare dosar de concurs – BORDEROU PUNCTAJE OBTINUTE LA CONCURS, iar elevii vor fi ierarhizați în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. În cazul în care sunt mai mulţi elevi pe ultima poziţie în clasamentul punctajelor, departajarea se va face în baza unor criterii suplimentare stabilite de comisia de concurs inainte de desfasurarea probelor.

Baremul minim acceptat pentru acordarea premiilor este de cel putin 75 puncte obtinute per total.

7.5 Participanții care s-au clasat pe primele locuri vor fi recompensați cu diplome, precum şi cu premii în bani. Se vor acorda in total 40 premii a câte 1500 lei pentru fiecare elev desemnat castigator, rezultand un total de 60.000 lei alocati premierii elevilor.

7.6 In cazul in care, pentru o anumita specializare exista una sau mai multe din situatiile de mai jos:

a) nu se inscrie la concurs nici un elev, sau

b) se inscriu la concurs mai putini elevi decat premii acordate, sau

c) nu se aloca toate premiile din cauza ca unul sau mai multi elevi participanti nu a/au obtinut punctajul de cel putin 75 puncte per total,

premiile alocate pentru acea specializare pot fi realocate, in urma unei propuneri a Expertului stagii de practica responsabil si aprobata de catre Managerul de Proiect.

7.7 Rezultatele concursurilor pentru fiecare specializare sunt consemnate in PROCESE-VERBALE ORGANIZARE CONCURS, comunicate tuturor elevilor care au participat la concursuri si afisate la avizierele unitatilor de invatamant din care provin elevii.

7.8 Eventualele contestații vor fi depuse la secretariatul unitatilor de invatamant în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Evaluarea modului de implicare al elevului si de realizare a sarcinilor pe toata durata de pregatire a practicii și proba practică nu se contestă.

7.9 Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face in acelasi mod ca si comunicarea rezultatelor concursurilor.

Art 8. Verificarea eligibilităţii dosarelor de concurs de către Comisiile de concurs. Acestea trebuie sa contina:

– Dosarul de practica complet;

– Cererea de inscriere la concurs;

– Declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanţări din care reiese ca premiul primit nu se suprapune cu alte finantari din fonduri publice sau din Programul Operational Capital Uman 2014-2020 primite pentru acelasi scop;

 – Declaratie pe propria raspundere cu privire la detinerea sau nedetinerea unui cont bancar;

– Documente din care reiese punctajul obtinut la probele de concurs.

 Art 9. Efectuarea plăţilor:

– a) prin cont bancar către beneficiarii premiilor dupa validarea deciziei de acordare a premiilor, pentru elevii care detin un cont bancar conform Declaratiei pe proria raspundere

– b)  prin casierie, dupa obtinerea acceptului scris de la AM/OI POCU, conform Ghidului General Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, prin intocmirea unui borderou de plata a premiilor pentru dovada primirii acestora de catre elevii din grupul tinta, pentru elevii care nu detin un cont bancar conform Declaratiei pe proria raspundere

Art 10. Prezentul Regulament intra in vigoare cu data de 10.05.2021 si este valabil pe durata implementarii proiectului  T.E.M.A. Practica”- Trecerea de la Educatie la Munca si Angajare prin Practica si contine urmatoarele ANEXE:

– CEREREA DE INSCRIERE LA CONCURS;

-DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI;

 – DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE CU PRIVIRE LA DETINEREA SAU NEDETINEREA UNUI CONT BANCAR;

– BORDEROU CONCURS- FISA DE EVALUARE A ACTIVITATII PRACTICE;

– BORDEROU –FISA DE EVALUARE A PROBEI TEORETICE CONCURS;

– FISA DE EVALUARE A PROBEI PRACTICE DE CONCURS;

– BORDEROU –FISA DE EVALUARE A PROBEI PRACTICE CONCURS;

– BORDEROU PUNCTAJE OBTINUTE LA CONCURS;

– PROCESE-VERBALE ORGANIZARE CONCURS.