Model CV

Curriculum vitaeEuropass Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă)
Informaţii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume
Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară
Telefon(oane) Mobil:
Fax(uri) (rubrică facultativă)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi) (rubrică facultativă)
Data naşterii (rubrică facultativă)
Sex (rubrică facultativă)
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional (rubrică facultativă)
Experienţa profesională
Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă,începând cu cea mai recentă dintre acestea. (rubrică facultativă)
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
  

 

Educaţie şi formare
Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi programde formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent.
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională  (rubrică facultativă)
Limba(i) maternă(e)Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Precizați limba(ile) maternă(e) (dacă este cazulSpecificați a doua limbă)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă)
Competenţe şi aptitudini organizatorice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă)
Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă)
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă)
Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă)
Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă)
Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă)
Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă)
Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă)