Prezentare proiect

F.O.R.U.M. –FORMAREA ŞI ORIENTAREA RESURSELOR UMANE MODERNE
Solicitant: PLURI CONSULTING GRUP S.R.L. PIATRA NEAMŢ
Partener: ASOCIAŢIA “ADL-PROGRES” PIATRA NEAMŢ
Perioada de implementare: 18 Luni,  12.03.2014-11.09.2015

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 „ Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”
Contract nr. POSDRU 127/5.1/G/124798
Autoritatea contractantă: Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Nord-Est
Bugetul total al proiectului este de 2.165.211,07  lei din care:

– valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din FSE este de  1.871.824,97 lei,
– valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din Bugetul Naţional este de 185.125,55 lei,
– contribuţia eligibilă a partenerilor este de 108.260,55  lei.

Obiectivul general al proiectului

Creşterea gradului de ocupare şi reducerea şomajului, inclusiv reducerea şomajului de lungă durată, prin îmbunătăţirea nivelului de educaţie, formare profesională şi facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor din Regiunea Nord-Est.

Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung în primul rând datorită modificărilor pe care le determină la nivelul şomerilor din regiunea Nord-Est  prin  schimbarea mentalităţilor acestora faţă de căutarea şi menţinerea unuiloc de muncă şi perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii.

Obiectivul general al proiectului contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU “Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieții cu piața muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 persoane”.

Obiectivul specific al proiectului

Dezvoltarea şi implementarea unui set complex de măsuri active de ocupare a forţei de muncă pentru şomeri, inclusiv şomeri tineri, şomeri peste 45 ani,şomeri de lungă durată tineri şi adulţi, din Regiunea Nord-Est (atât din mediul urban cât şi din mediul rural).

Atingerea obiectivelor propuse în proiect se va face prin :

1. Măsuripentru reducerea dezechilibrelor dintre cererea şi oferta de forţă de muncă:

– Furnizarea serviciilor de informare, consiliere şi orientare profesionalăîn alegerea-schimbarea profesiei pentruîntreg grupulţintă, 468 persoane(şomeri, şomeri de lungădurată, şomeripeste 45 ani, şomeritineri, şomeri de lungăduratătineri);

– Furnizarea serviciilor de instruireprivindmodalităţileşitehnicile de căutare a unuiloc de muncăprinintermediulseminariilor Job Club pentru 310 persoane din grupul ţintă;

– Furnizarea serviciilor de mediere a muncii pentru cel puţin 150  persoane şifacilitareaangajării a 60 persoane din grupulţintă.

2. Măsuride creștere a nivelului de formare profesională:

– Formarea profesională a 434 persoane (92,7% grupțintă) prin organizarea de cursuri autorizate ANC, din care cel puțin 370 persoane vor obține un certificat recunoscut la nivel național și european (85,2% din participanții la instruire).

3. Măsuride stimulare a ocupării prin încurajarea începerii unei afaceri pe cont propriu:

-Furnizarea serviciilor de consiliereantreprenorială individualăpentru 100 persoane din grupulțintă din care celpuțin 6 vor fi selectateșisprijinite sădeschidă o afacere până la finalizareaproiectului.

Activitatea de formare profesională:

Se vor organiza 31 cursuri de formare profesională pentru 13 ocupații distincte:

– 4 cursuri „Auditor în domeniul Calității”,  nivel inițiere cu durata  80 ore,  56 participanți – Solicitant;

– 3 cursuri „Auditor de Mediu”,  nivel inițiere cu durata  120 ore,  42 participanți – Solicitant;

– 2 cursuri „Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă”,  nivel inițiere cu durata  120 ore,  28 participanți – Solicitant;

– 3 cursuri „Agent vânzări”,  nivel inițiere cu durata  120 ore,  42 participanți – Solicitant;

– 2 cursuri „Lucrător în comerț”, program de calificare nivel 1 cu durata 360 ore, 28 participanți–Solicitant;

– 2 cursuri „Lucrător în morărit şi panificaţie”, program de calificare nivel 1 cu durata 360 ore, 28 participanți–Solicitant;

– 2 cursuri „Lucrător finisor pentru construcții”, program de calificare nivel 1 cu durata 360 ore, 28 participanți –Partener;

– 2 cursuri „Instalator instalații tehnico-sanitareși de gaze”, program de calificare nivel 2 cu durata 720 ore, 28 participanți –Partener;

– 1 curs „Coșar”, program de calificare  nivel 1 cu durata 360 ore, 14 participanți –Partener;

– 2 cursuri „Îngrijitoare bătrâni la domiciliu”, program de calificare  nivel 1 cu durata 360 ore, 28 participanți, -Partener;

– 2 cursuri „Manager Proiect” , nivel specializare cu durata 120 ore, 28 participanți – Partener;

-3 cursuri „Competențe antreprenoriale”, program de competențe cu durata 40 ore, 42 participanți- Partener;

-3 cursuri „Competențe informatice”, program de competențe cu durata 45 ore, 42 participanți- Partener.

Grup ţintă: 468 persoane, din care:

Şomeri                                                                       188

Şomeri  de lungă durată                                     155

Şomeri  peste 45 ani                                             40

Şomeri  tineri                                                          30

Şomeri de lungă durată tineri                          55

Detalii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la:

PLURI CONSULTING GRUP S.R.L. – Piaţa Mihail Kogălniceanu nr. 1-3, Piatra-Neamţ, tel. 0233-228086, email: office@plurigrup.ro, persoană de contact: Serghie George-Cătălin – Manager proiect.

ASOCIAŢIA „ADL- PROGRES – Bd. Decebal nr. 15, Piatra-Neamţ, tel. 0233-210678, email: office@adl-progres.ro, persoană de contact: Cârligeanu Maria-Camelia  – Coordonator Implementare Partener.